Barion Pixel
Kezdőlap
Üzlet
 • Szerződéskötés 
  • Megrendelő az általa írásban adott rendeléshez 30 napig kötve van. A szerződés létrejön, amint azt Szállító megerősíti bármilyen írásos formában: pld. e-mailen vagy faxon, vagy továbbá, amennyiben megkezdte a rendelés teljesítését.

   A szállítási lehívás Megrendelő kötelező érvényű rendelése, és a nevezett feltételek vonatkoznak rá.
  • Szállító ajánlatához nincsen kötve. Amennyiben a szállítás rendelés visszaigazolás-, azaz szállítási szerződés létrejötte nélkül történik, a számla és/vagy szállítólevél a szerződés visszaigazolásának tekintendő a Szállító Általános szállítási feltételei szerint.
  • www.gardrobemini.hu internet oldalon bemutatott termékek nem minősülnek ajánlattételnek. Szállító csak Megrendelő online rendelését, illetve postai úton történő megrendelését tekinti a szállítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak. Megrendelő az általa írásban adott rendeléshez 30 napig kötve van. A szerződés abban az esetben jön létre, ha a rendelést Szállító írásban megerősítette, vagy a rendelés teljesítését megkezdte.
 • Tájékoztató anyagok 
  • A Szállító prospektusaiban és/vagy az online- ill. web-katalógusaiban az aktuálisan érvényes termékleírások találhatók. Korábbi prospektusban és dokumentumban, valamint bármely online- és web-katalógusban megadott információ érvényét veszti, amennyiben az aktuális prospektus- és/vagy ismertető anyagot Megrendelő részére továbbították, vagy az interneten elérhetővé vált.Valamennyi prospektusban-, katalógusban-, Szállító honlap oldalon- és egyéb dokumentumban közzétett adat, méret, érték, felhasználási feltétel és egyéb tartalom, részben kísérletek alapján, teoretikusan meghatározott közelítő érték, amely nem kötelező érvényű, hacsak ezt Szállító az ajánlatban kifejezetten kötelező érvényűként nem jelölte meg vagy, amelyről kifejezett, szerződéses megállapodás nem született.Sorozatgyártású termékek szállítása minta vagy katalógus alapján történik. A kereskedelmi gyakorlatban elfogadott kismértékű szín-, tömeg-, mintázat-, forma eltérés esetén a teljesítés szerződésszerűnek tekintendő. A termék üzemi tulajdonságainak javítása céljából Szállító fenntartja magának a jogot konstrukciós- és technikai változtatásokra előzetes bejelentés nélkül.
 • Szállítás és kárveszély átszállása 
  • Szállító minden esetben jogosult részteljesítésre.
  • Külföldre történő szállítás esetén Megrendelőt terhel minden felmerülő pótlólagos költség – különös tekintettel a vámköltségre, okmány kiállítási díjra, import forgalmi adóra, egyéb közteherre, szállítási költségre. Lehívásos szállítási szerződés esetén, és egyéb megállapodás hiányában, a szállítási határidőt megelőző két hónapon belül Megrendelő köteles Szállítót írásban tájékoztatni a kötelezően leszállítandó mennyiségekről. A késedelmes lehívás-, vagy az utólagos változtatások következtében felmerülő többletköltségek Megrendelőt terhelik. Késedelmes lehívás esetén érvényét veszti az előzetesen megadott szállítási ütemezés.Prototípus vagy kísérleti minta szállítása esetén Szállítót illeti a szállított termékre vonatkozó valamennyi jogi oltalom (know-how, szabadalom, ipari formatervezési oltalom), Megrendelő nem jogosult azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni. Prototípus vagy kísérleti minta esetén Szállítót nem terheli jótállási kötelezettség, az áru tulajdonjogát Szállító fenntartja. Amennyiben nem jön létre Felek között szállítási szerződés, az átadott árukat Megrendelő köteles Szállító birtokába visszaadni.
 • Szállítási határidő 
  • A szállítási határidő a rendelés Szállító általi visszaigazolásának napját követő napon kezdődik. A szállítási határidő az áru Szállító telephelyének elhagyására vonatkozik. Szállító késedelembe esik, amennyiben a kötelező érvénnyel és írásban megadott szállítási határidő naptári napjáig nem történik teljesítés. Ilyen esetben Megrendelő méltányos, legalább 4 hetes halasztást engedélyez. A szállítási határidő ésszerű és indokolt időtartammal meghosszabbodik vis major esetében, valamint olyan, az üzletvitelt érintő körülmény és akadály esetén, amelyet Szállító vagy beszállítója nem láthat előre, és az ügy körülményeinek figyelembevételével elvárható gondos eljárás ellenére sem Szállító, sem beszállítója nem tud elhárítani. Ilyen esetben Szállító mentesül a teljesítési kötelezettsége alól, amennyiben ésszerű időn belül nem lehetséges a szállítás.Szállító nem köteles szállítani abban az esetben, amennyiben Szállító a szállítási szerződés teljesítésére megfelelő fedezeti ügyletet kötött és beszállítója nem képes szállítani. Ebben az esetben Szállító köteles Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, és a már kifizetett vételár összegét haladéktalanul visszafizetni.
  • Szállító jogosult megtagadni a szállítást, amennyiben a szerződés megkötése után olyan adat, tény vagy körülmény jut tudomására, amelyből valószínűsíthető, hogy Megrendelő teljesítőkészsége vagy fizetőképessége veszélybe került. Szállító ilyen esetekben csak akkor köteles teljesíteni, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségét a szállítást megelőzően teljesíti, vagy arra megfelelő teljesítési biztosítékot ad.Szállító jogosult meghatározni, hogy milyen biztosítékot fogad el megrendelőtől. Szállító jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben Megrendelő késedelembe esik. Szállító nem köteles póthatáridő tűzésére, amennyiben Megrendelő a szerződéskötéskor ismert, vagy a gondatlanságából nem ismert tényeket elhallgatott, illetve egyébként rosszhiszeműen járt el.
 • Megrendelő adatszolgáltatása 
  • Megrendelő felel az ajánlattételhez szükséges adatainak és egyéb információinak valódiságáért és határidőben történő szolgáltatásáért, valamint a beszerelési környezet alkalmasságáért. Megrendelőt terhel minden olyan pótlólagos költség, amelyet a hibás adatközlés vagy a nem megfelelő beszerelési környezet okoz. A beszerelési környezet alkalmassága meghatározó jelentőségű a termék felhasználhatóságához. Szállító rögzíti, hogy az ajánlat elkészítéshez nélkülözhetetlenek az alábbi dokumentumok: kitöltött technikai adatlap, méretezett rajz és minta/minták biztosítása. Szállító a meghatározott paraméterek és rajzok rendelkezésre állása esetén ad ajánlatot, azonban a rendelés teljesítésére minták nélkül nem kerülhet sor, illetve ilyen esetben Szállító nem vállal felelősséget a legyártásra kerülő áruk 100%-os megfelelőségéért. Amennyiben a minták alapján Szállító úgy ítéli meg, hogy az előzetesen ajánlott termék nem képes 100%-ban megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek, úgy fenntartja a jogot új ajánlat kibocsátására (új típus, konstrukciós változtatások, új ár és / vagy szállítási idő).
 • Elállás a szerződéstől 
  • Amennyiben Megrendelő nem veszi át a szabályos módon megrendelt árut, vagy amennyiben a szállítás előtt Megrendelő szóban vagy ráutaló magatartással kifejezésre juttatja, – beleértve hallgatását is olyan írásos megkeresésre, amely utal az ilyen magatartás jogkövetkezményére –, hogy nem kívánja azt átvenni, Szállító minden figyelmeztetés nélkül elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet a polgári jog általános szabályai szerint.
  • Amennyiben Szállító Megrendelő felróható magatartása következtében jogszerűen eláll a szerződéstől, különösen fizetési késedelem, az 5.b.) bekezdésben foglalt ok miatt, illetve amennyiben a szerződés Megrendelő jogellenes magatartása következtében hiúsul meg, a szállítás- és a leszállított áru visszavétele után, Szállító jogosult kár- és költségtérítésre.
 • Jótállás (Szavatosság) 
  • Szállító a szerződés előírásainak megfelelően jótállást nyújt termékeire, azok átadásától számított 1 éves időtartamig. Hiányos- vagy nem megfelelő szállítás-, valamint nyilvánvaló vagy felismerhető termékhiányosság miatti kifogást Megrendelőnek legkésőbb az áru átvételétől számított 14. napig kell írásban jelezni. Megrendelő elfogadja a teljesítést, amennyiben nem emel kifogást a nevezett határidőig, vagy amennyiben az árut felhasználja, vagy értékesíti.A Szállító által forgalmazott termékek alkalmazási lehetőségeinek nagy száma miatt Szállító nem vállal felelősséget azért, hogy Megrendelő tényleges felhasználási és konkrét alkalmazási céljaira alkalmas a termék. Kivételt képez ez alól, ha ehhez Szállító írásban kifejezetten hozzájárult, miután Megrendelő a konkrét alkalmazási célt írásban egyértelműen meghatározta.Műszakilag komplex termékek gyártása során minimális karcolások és kisebb külső felületi sérülések elkerülhetetlenül előfordulhatnak. Ezek nem minősülnek hibás teljesítésnek, amennyiben a termékdarab működését nem befolyásolják. A jótállási igény Szállító választása szerint, a hiba kijavítására, vagy csereszállításra korlátozódik. Az igény érvényesítését megelőzően Szállítót megilleti a kivizsgálás,- továbbá a javítás,- valamint az után,- ill. pótszállítás jogosultsága. Amennyiben a hiba a minőségellenőrzés ellenére is csak beépítést követően állapítható meg, Szállító kizárólag pótszállítások rendelkezésre tartására köteles. Szállítót nem terhelik sem a be- és kiszerelési költségek, sem egyéb költség. Szállító kizárólag abban az esetben visel visszahívási akcióból származó bármilyen költséget, amennyiben a termék teljes konstrukciós hibájáról van szó, és amely kiterjed valamennyi kiszállított részre, továbbá, amennyiben Szállító súlyos gondatlansággal járt el. Megrendelő köteles Szállítót bevonni, amennyiben vizsgálati eljárást folytat annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e az áru visszahívása. Amennyiben a vizsgálat eredményéből megállapítható, hogy Szállítót nem terheli felelősség, illetve a terméknek nincs konstrukciós hibája, Megrendelő köteles megtéríteni Szállítónak valamennyi, az eljárással összefüggésben felmerült költségét. Megrendelő nem jogosult semmilyen egyéb igény érvényesítésére, különösképpen kizárt az esetleges hibás teljesítésből eredő közvetett kárra vonatkozó kártérítési igény, a személyi sérülés kivételével, kivéve, amennyiben Szállító súlyos gondatlansággal járt el. Szállító különösképp nem felel az olyan kárért, amely nem az általa szállított áruban keletkezett.Szállító különösképpen nem felel Megrendelő elmaradt hasznáért vagy egyéb vagyoni káráért. Ezen felelősség korlátozás nem érvényesül, amennyiben a károkozás szándékosan, súlyos gondatlanságból vagy csalárd magatartás következtében történt. Az esetleges kártérítési igény az áru átadásától számított egy év alatt évül el. Megrendelő bármilyen jótállási igénye érvényesítésének feltétele, hogy Megrendelő az elvárható módon együttműködjön a hibaelhárításában, különösképpen úgy, hogy a hiba észlelését követően haladéktalanul közölje azt. A hiba kijavítás ésszerű határideje megítélésében tekintettel kell lenni Szállító beszállítóinak szállítási képességére és kapacitására.Szállító jogosult a hiba kijavítását megtagadni mindaddig, amíg Megrendelő nem teljesítette a hiba figyelembevételével a teljes vételár arányos részét, különösképpen a hibátlan termékek vételárára. Amennyiben Megrendelő megalapozatlanul jelent be hibát Szállítónak, vagy olyan hibát jelent be, amely Megrendelőnek felróható okból merült fel, a Szállítónak így felmerült esetleges költségei Megrendelőt terhelik.A Megrendelőt illető jótállás megszűnik, amennyiben Szállító termékét nem rendeltetésszerűen vagy az előírt üzemi körülményektől eltérően használják, és /vagy nem Szállító által szállított alkatrészt használnak, szakszerűtlen karbantartás esetén, különösen, amennyiben nem tartják be a karbantartási útmutatást vagy amennyiben az árut egyéb szakszerűtlen módon kezelik, ill. használják vagy helytelenül szerelik be. Megszűnik továbbá a Megrendelőt illető jótállás, amennyiben Szállító termékét átdolgozzák, vagy átalakítják. Ilyen esetben Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nem az átdolgozás és az átalakítás okozta a hibát.Sikertelen az utólagos teljesítés, amennyiben két utólagos teljesítési kísérlet eredménytelenül zárul. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.
  • BeDoMi Gardrobe Kft. az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli BeDoMi Gardrobe Kft-t semmilyen felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, gyártói késedelem miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat nem adja meg, késedelmesen, vagy hiányosan adja meg. A késedelemről BeDoMi Gardrobe Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
 • Felelősség 
  • Szállító felel az olyan egészség-, élet- vagy testi károsodásért és sérülésért, amelyet Szállító törvényes képviselője és/vagy megbízottja / munkavállalója szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott. Egyéb szerződésszegésért vagy szerződésen kívüli károkozásért, Szállító kizárólag abban az esetben felel, amennyiben azt törvényes képviselője és/vagy megbízottja, ill. alkalmazottja súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okozott. Valamely lényeges vagy sarkalatos szerződéses kötelezettség megszegése esetén Szállító annyiban köteles helytállni, amennyiben a kár előre látható volt a szerződés megkötésekor.Szállító nem felel az általa nyújtott tanácsadásból eredő károkért, kivéve, ha a Felek közötti szerződés erről kifejezetten rendelkezik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás kifejezetten nem lényeges szerződéses kötelezettség. Szállító felelősségének mértéke a Szállító által megkötött felelősségbiztosítás által biztosított követelésekre korlátozódik. Ez vonatkozik a jelen ÁSZF 9. fejezetében foglaltak alapján keletkezett igényekre is.
 • Titoktartás és szabadalmi jog 
  • Megrendelő köteles az üzleti kapcsolat során tudomására jutott valamennyi megóvandó know-how-t, valamint egyéb vállalati- és termékinformációt szigorúan bizalmasan kezelni.Amennyiben az üzleti kapcsolat keretében oltalmazott dokumentum, tárgy és egyéb információ került átadásra ill. továbbításra, ezek szabadalmi oltalom alá esnek, amelynek jogosultja Szállító.Megrendelő szigorúan bizalmasan kezeli az oltalmazott dokumentumot, tárgyat és egyéb információt, azt Szállító előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem másolja le és nem utánozza, nem adja tovább és nem terjeszti, másolatát nem gyártja le vagy egyéb módon harmadik félnek nem teszi hozzáférhetővé és /vagy harmadik felet arról egyéb módon nem tájékoztat.Szerződéses megállapodás hiányában és Szállító hozzájárulása nélkül szintén tilos az oltalmazott dokumentum, tárgy és egyéb információ bármilyen felhasználása. Az oltalmazott tételt csak olyan személy részére szabad hozzáférhetővé tenni, akinek az említett dokumentumba a szerződés értelmében és az együttműködés keretében feltétlenül betekintést kell nyernie.Megrendelő köteles továbbá az egyéb bizalmas megjelölésű vagy nyilvánvalóan bizalmas információt titokban tartani és azt kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult felhasználni. Ez a kötelezettség az üzleti kapcsolat, illetve a Felek közötti jogviszony lezárása után is érvényes. Minden olyan Szállító által átadott minta, rajz és egyéb dokumentum, amelynek átruházásáról szerződés nem rendelkezik, fizikailag Szállító tulajdonában marad.Új fejlesztés megvalósítása esetén az összes fejlesztési eredményből származó valamennyi tulajdonosi jog Szállítót illeti meg.
  • Amennyiben Szállító Megrendelővel együttműködve, vagy vele valamilyen közreműködési formában fejlesztést hajt végre, és amelynek eredményeként felmerül Megrendelő szellemi alkotáshoz fűződő joga, Megrendelő – amennyiben jogszabály lehetővé teszi – átengedi Szállító részére az ebből eredő valamennyi átruházható jogát.A jogosultság tartalmazza különösképpen a feldolgozást, átdolgozást, fordítást, nyilvánosságra hozatalt, megmunkálást, sokszorosítást és a kiállítást.Ez a rendelkezés különösen a fejlesztési eredményekre vonatkozó valamennyi dokumentációra, file-ra, bármilyen formájú rajzra, algoritmusra, programra és egyéb know-how-ra vonatkozik.Szállító egyedüli joga továbbá a fejlesztési eredményekre Magyarországon és azon kívül szabadalmat, használati mintát, ipari- és kereskedelmi mintát, valamint márkát bejelenteni.
Vissza az oldal Tetejére
A termék hozzá lett adva a kosaradhoz